THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để giao dịch mua bán giữa chúng tôi và khách hàng được thực hiện một cách thành công, và việc giao hàng cho khách hàng mua sắm trên website này được tiến hành thuận lợi. Đồng thời việc thu thập thông tin cá nhân là để chúng tôi thông báo, hỗ trợ việc giao hàng, cũng như cung cấp thông tin đơn hàng cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có).

Ngoài ra, chúng tôi dựa vào thông tin cá nhân để chăm sóc, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng cũng như dùng để nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nhằm vào mục đích mua bán, trao đổi hoặc chia sẻ.

SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đã thu thập để liên hệ trực tiếp với khách hàng thông qua các hình thức như: gửi email, SMS phục vụ khách hàng, gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, gọi điện thoại xác nhận đơn hàng, nghiên cứu thị trường, nhân khẩu học, quảng cáo, tiếp thị….

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như:

  • Khi đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có) cần các thông tin cơ bản để hoàn thành đơn hàng, việc cung cấp thông tin trên cơ sở hợp lý và đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.
  • Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
  • Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chúng tôi trước pháp luật.

Quý khách vui lòng không chia sẻ hay tiết lộ thông tin về tài khoản và mật khẩu đã đăng ký truy cập vào website của chúng tôi cho bất kỳ người nào khác, đăng xuất khỏi tài khoản khi không có nhu cầu sử dụng. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và tổn thất (nếu có) khi vô tình hay cố ý để người khác có được thông tin về tài khoản, mật khẩu và các thông tin khác.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của khách hàng được lưu giữ trên hệ thống, ngay cả khi khách hàng đã ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Những dữ liệu này vẫn sẽ tồn tại trên hệ thống cho đến khi nào chúng tôi không còn mục đích sử dụng (như đã đề cập ở trên), thì thông tin sẽ được xóa khỏi hệ thống lưu trữ của chúng tôi.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, đồng nghĩa với việc khách hàng đã chấp thuận với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết:

  • Không bán, không chia sẻ hay trao đổi thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào trừ các trường hợp đã nêu ở trên.
  • Sử dụng trong nội bộ công ty đúng mục đích công việc và chỉ các nhân viên được phân công phụ trách.
  • Bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.